Partneři

Hlavních partneři

OZ Romská Umělecká Agentura

Tato agentura poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti rozvoje, tvorby, zachovávání a propagací kulturních hodnot. Pořádá víkendové pobyty, tábory, a setkání pro mládež a rodiny. Také organizuje kulturní, společenské a sportovní akce s cílem prezentovat a propagovat dětské a mládežnické soubory ze sféry hudby, tance, sportu a jiných uměleckých činností. Je také organizátorem školení, kurzů a besed.

Poskytuje informace prostřednictvím internetu a realizuje publikační a vydavatelskou činnost zaměřenou na talentovou mládež talenty. Zaměřuje se na vytváření smysluplného trávní volného času pro děti a rodiny ze znevýhodněných skupin obyvatelstva (např. děti z dětských domovů), kulturní společenské a sportovní akce. Zpracovává a realizuje projekty s cílem získání finančních prostředků z různých fondů. Vychovává a radí se zaměřením na práci s talentovou mládeží pro zachování svébytnosti romského etnika.

Cílem organizace je podporovat romskou identitu Romů, přispívat vzdělávání a osobnímu rozvoje děti mládeže, podporovat toleranci, přátelství a respekt mezi etnickými rozdílnými skupinami obyvatelstva a mezi sociálními vrstvami. Dále je jeho záměrem budovat zdravé sebevědomí mládeže a tím je aktivně zařadit do působení společnosti, pomáhání mladým rodinám a mladým lidem při zvládání výchovných a vzdělávacích potížích, rozvoj životní dovednosti děti a mládeže ze znevýhodněného sociálního prostředí a také tvorba pozitivního vztahu děti a mládeže k přírodě kultuře a sportu a v neposlední řadě, poskytovat pozitivní vzory a zdravé vztahy mezi majoritou a minoritou.

Více se o organizaci můžete dozvědět ZDE.

Nezisková společnost Madhouse GmbH

Tato společnost byla založena v září 1987 v Mnichově původně jako léčebně vzdělávací a terapeutické a rodinné zařízení. Postupně se rozvíjela další pečovatelská opatření, asistované bydlení a nakonec ambulantní výchovná pomoc. V roce 2002 pak vznikla součást této organizace – AEH. Pro Sinty a Romy v celé oblasti Mnichova bylo vytvořeno speciální zaměření „Nadregionální vzdělávací pomoc“. V roce 2010 byla tato nadregionální nabídka doplněna o rodinnou, párovou a rodičovskou poradnu pro Sinty a Romy. Specialisté AEH pečují, doprovázejí a podporují děti, mladé lidi a rodiny ze Sinti a romské menšiny. Řeší individuální potřeby Sintů a Romů, poskytuje přístup k běžným službám a zaměřuje se na sociální a společenskou integraci.

Těžiště práce této organizace je: respekt ke kulturnímu zázemí a realitě života Romů a Sintů. Volí celostní přístup k práci a její tým pracuje na posílení a podpoře komunity a kultury. Ve svém regionu je mediátorem mezi většinovou společností a minoritů Romů a Sintů. Iniciuje vznik a organizaci kulturních a vzdělávacích akcí v Mnichově i mimo něj s cílem zvýšit povědomí o této problematice. Dále poskytuje odborné poradenství ve vzdělávání, problematice sociálního začleňování. Věnuje se zachovávání odkazu romské a Sintů kultury v širším kontextu.

Více se o organizaci můžete dozvědět ZDE a ZDE.

Přidružení partneři

Unie Olašských Romů v ČR, z.s.

Nezisková organizace byla založena 1.1.2014.  Jejím hlavním posláním je:

  1. organizace kulturního a společenského života a kulturních akcí Romů v ČR a v rámci EU u Olašských Romů,
  2. poskytování poradenských služeb v oblasti vzdělávání,
  3. podpora soutěživosti, podnikání a zaměstnanosti Romů,
  4. integrace Romů do občanské společnosti.

Zástupcem tohoto partnera je olašský vajda Josef Stojka, člen Rady Vlády pro záležitosti romské menšiny v ČR, který disponuje nejširší sítí přímých kontaktů na olašské reprezentanty na národní, evropské a nadevropské úrovni. Hlavní kulturní akcí tohoto partnera je pořádání Mezinárodní MISS GYPSY Ostrava.

Asociace romských hudebních umělců v ČR

Účelem spolku je posilování kapacit a profesionalizace romských hudebních umělců v ČR. K dosažení účelu si spolek stanovuje působit na zákonodárné a státní orgány a instituce k vytvoření odpovídajících podmínek pro vznik a rozvoj podnikání v hudebním průmyslu, zvyšování jejich odborné hudební úrovně svých členů. Podílí se také na organizaci výměny názorů svých členů, partnerů a sympatizantů o společné problematice a o aktuálních otázkách jejich odborné vzdělanosti, podnikání, prezentace, propagace a PR, financování, lidských zdrojích, grantového a dotačního managementu a výzkumu veřejného mínění a dalších oblastech, jež povedou k posilování kapacit a profesionalizace romských hudebních umělců v ČR.

Důležitým záměrem je také bránit nekalé soutěži, xenofobii a potlačovat při respektování pravidel trhu nekvalitní a neodborné činnosti a podnikatelské aktivity v hudební oblasti a vytvářet základnu pro kolektivní členství v národních a mezinárodních nevládních organizacích podobného charakteru.

Více se o organizaci můžete dozvědět ZDE.

Kontaktní formulář

Pokud máte jakékoliv otázky ohledně našich služeb či techniky, neváhejte nás kontaktovat.