O projektu

Poskytovatel: European Education and Culture Executive Agency (EACEA), v rámci pravomocí přenesených Evropskou komisí / …, under the powers delegated by the European Commission

Název projektu: Akcelerátor profesionalizace romských hudebních umělců v ČR / Accelerator of Professionalization of Roma Music Artists

Kód projektu: CREA-CULT-2022-COOP

Číslo projektu: 101100158

Termín realizace: 01.08.2023 – 31.07.2025

Témata projektu

Cílem našeho působení je podpora projektů, jež zahrnují rozmanitou škálu subjektů a aktérů, kteří se pohybují v oblasti kultury a jiných tvůrčích odvětví tak, aby rozšířila spektrum jejich aktivit. Tento projekt je zakotven v části Kultura programu Kreativní Evropa a jejích průřezových otázkách (inkluze, snížení dopadu na životní prostředí a rovnost pohlaví).

Projekty evropské spolupráce jsou také navrženy tak, aby přispívaly ke vzniku nových iniciativ v rámci EU, jako je například New European Bauhaus.

Podmínky aktuálního projektu pro CREA-CULT-2022-COOP-1 – Projekty malého rozsahu:

 • Konsorcium se většinou skládá z minimálně 3 subjektů ze 3 různých evropských zemí.
 • Maximální výše grantu EU je 200 000 EUR na projekt.
 • Míra podpory financování je maximálně 80 %

Projekty malého rozsahu jsou zvláště vhodné pro podporu místních organizací: při vytváření nových partnerství a rozvoji nových aktivit a inovativních nápadů, jako jsou festivaly, umělecké veletrhy, výstavy, představení atd.

Naší intencí je zejména vytvářet spolupráce, které plní následující cíle:

 • posílit mezinárodní spolupráci a tvorbu,
 • zvýšit kapacitu evropských kulturních a tvůrčích odvětví pro edukaci talentů, inovaci, prosperitu a vytváření pracovních míst a prostoru pro růst

Prioritou projektu je podpora romské společnosti a posílení sociálního začlenění v kultuře prostřednictvím kultury, zejména u osob se zdravotním postižením, příslušníků menšin a osob patřících k sociálně vyloučeným skupinám, jakož i mezikulturní dialog.

Přínosy projektu

Primární cílovou skupinu projektu bude tvořit 60 romských kulturních manažerů a hudebních umělců. V rámci aktivit projektu dojde k propagaci a medializaci romských hudebních děl v národním, evropském a nadevropském měřítku a k nárůstu šíření romské hudební kultury.

Profesionalizací romských kulturních manažerů a hudebních umělců a propagací a medializací romských hudebních děl bude posílena účast romských hudebních umělců a talentů na významných mimoevropských, evropských a národních kulturních akcích.

Hlavní aktivity projektu

Mezi hlavní záměry projektu patří zmapování kulturních a uměleckých subjektů a vytvoření interaktivní mapy, výměna zkušeností mezi kulturními manažery a hudebními umělci v České republice, Slovensku a Německu. Dále bude založena Asociace romských kulturních manažerů a umělců v EU.  Zmapováním romských a neromských kulturních kritiků v partnerských zemích bude přispěno k provázanosti trhu a větší možnosti spolupráce.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je profesionalizace 60 romských kulturních manažerů a hudebních umělců v České republice, Slovensku a Německu. Kulturní manažeři a hudební umělci získají a posílí své dovednosti v rámci školení v:

 1. technické oblasti (ozvučení, osvětlení, audio, video, LED zařízení, pódia),
 2. digitální oblasti (sociální sítě, internetový marketing, PR),
 3. ve finanční oblasti (získání finančních zdrojů),
 4. v kulturním managementu (ekonomika, právo, branding, personalistika, účetnictví),
 5. v inovacích při technické tvorbě, zpracování, šíření a uchování hudebních děl.

Skrz síť odborných konzultantů vybudovanou v rámci projektu budou mít vyškolení kulturní manažeři a hudební umělci možnost pokračovat v získávání odborných informací a zkušeností, čímž bude zajištěn jejich dlouhodobý odborný růst.

Vyšší odbornost bude mít kladný dopad na kvalitu jimi pořádaných kulturních akcí a provedených uměleckých děl, což se zase kladně projeví v tom, že vzroste počet pořádaných romských kulturních akcí a provedených uměleckých děl a účast romských umělců a kulturních manažerů na proromských a majoritních kulturních akcích. Tím, že vzroste jejich odbornost, budou snadněji získávat zaměstnanecké a podnikatelské příležitosti v kulturně-kreativním. V konečném důsledku se to kladně projeví v jejich zvýšené soutěživosti a konkurenceschopnosti s majoritními subjekty ale i se subjekty romskými a proromskými působících v kulturní a umělecké sféře.

Vedlejšími cíli projektu jsou:

 1. rozvoj spolupráce mezi romskými kulturními manažery a hudebními umělci v partnerských zemích a v EU,
 2. zvýšení profesionální tvorby a šíření romské hudební kultury romských hudebních umělců v evropském rozměru,
 3. posílení účasti romských kulturních manažerů a hudebních umělců na významných mimoevropských, evropských a národních kulturních akcích,
 4. posílení účasti romských hudebních talentů na významných mimoevropských, evropských a národních kulturních akcích,
 5. zmapování romské a neromské kulturní kritiky, manažerů a umělců v ČR, SK a Německu.

Níže v diagramu jsou názorně stanoveny základní podmínky pro úspěšnou profesionalizaci manažera/hudebníka tak, aby se dokázal v hudební branži prosadit a udržet. Diagram je základem pro navržené aktivity:

 1. vzdělávací akademie – získání a doplnění poznatků potřebných pro uměleckou činnost,
 2. síťování a založení Asociace – sdílení a výměna zkušenosti z praktické činnosti, získání odborných zdrojů, pomoc s propagací,

Samozřejmě našim záměrem není proškolit hudebníky tak, aby byli plnohodnotnými techniky, účetními či PR manažery. Základní přehled ve všech níže zmíněných oblastech je důležitý především z těchto důvodů:

 1. začínající romští hudebníci a kulturní manažeři nemají dostatečné finanční kapacity, aby si mohli dovolit platit v plné výši profesionální služby v daných oborech,
 2. i v případě profesionálních umělců je dobré znát základy všech potřebných oblastí do té míry, aby byli schopni posoudit například kvalitu technického zázemí, znali základy finančního plánování v podnikáni, měli představu o základních metodách úspěšné propagace,
 3. udržovali si přehled v oboru své činnosti, znali trendy a inovace z oboru.

Dále jsme stanovili odborné garanty pro jednotlivé oblasti, a to z řad finančních i přidružených partnerů.

 • Odborným garantem pro oblast umělecká kvalita je německý partner ze společnosti djangoO, c/o Madhouse gemeinnützige GmbH, Landwehrstraße 43, 80366 München, Germany, zastoupené panem Walter Abt a Alexander Diepold.
 • Za oblasti technické provedení, digitální provedení a inovace v kulturně kreativním průmyslu je odborným garantem za žadatele společnost I Am The Sound s.r.o., Volutová 2520/10, 158 00 Praha 5, Česká republika, zastoupená panem Ing. Maxmiliánem Reichelem.
 • Pro oblast kulturní management je odborným garantem slovenský partner ze společnosti OZ Romská umělecká agentúra, Mojmírova 1283/1, 957 04 Bánovce nad Bebravou, Slovakia, zastoupené panem Lukášem Tonkou.

Nefinančními partnery jsou:

 • Za oblast finanční provedení je odpovědný partner ze společnosti Unie Olašských Romů z.s., Štramberská 826/16, 703 00 Ostrava, Česká republika, zastoupené panem Josefem Stojkou.
 • Asociace romských hudebních umělců v ČR z.s., Boženy Němcové 1651/7, 750 02 Přerov, Česká republika, zastoupená panem Ing. Maxmiliánem Reichelem.